ایمن ترافیک البرز

چراغ راهنمایی تک خانه

چراغ راهنمایی تک خانه با برق مستقیم

مزایا

چراغ راهنمایی تک خانه با برق مستقیم

معایب

ساده ترین نوع چراغ راهنمایی  

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز