ایمن ترافیک البرز

سرعتگیر لاستیکی ۳۳*۹۰

این سرعتگیر از سرعتگیر لاستیکی دوام بیشتری دارد

مزایا

این سرعتگیر از سرعتگیر لاستیکی دوام بیشتری دارد

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز