ایمن ترافیک البرز

راهبند آکاردئونی برقی

راهبند اکاردئونی طراحی جدید با کشنده و بدون کشنده

مزایا

راهبند اکاردئونی طراحی جدید با کشنده و بدون کشنده

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز