ایمن ترافیک البرز

نیمکت پارکی

فلزی - چوبی-بتنی

مزایا

فلزی - چوبی-بتنی

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز