محصولات و خدمات
ایمن ترافیک البرز

سطل زباله فلزی

سطل زباله فلزی ساده با قیمت مناسب

مزایا

سطل زباله فلزی ساده با قیمت مناسب

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز