ایمن ترافیک البرز

زیر سازی و ترمیم بتن کف پارکینگ

اجرایاجرای بتن ریزی به صورت ماله دستی و ماله پروانه

مزایا

اجرایاجرای بتن ریزی به صورت ماله دستی و ماله پروانه

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز