ایمن ترافیک البرز

سرعتگیر ۳۳×۶۰ پلاستیکی

مزایا

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز