محصولات و خدمات
ایمن ترافیک البرز

راهبند الکترونیکی

راهبند الکترونیکی با بوم بازویی

مزایا

راهبند الکترونیکی با بوم بازویی

معایب

راه بند الکترونیکی تجهیزاتی مرسوم برای نصب در قسمت ورود یا خروج با قوانین مورد نظر شما را میسر میسازد

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز