ایمن ترافیک البرز

راهبند الکترونیکی

راهبند الکترونیکی با بوم بازویی

مزایا

راهبند الکترونیکی با بوم بازویی

معایب

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز