ایمن ترافیک البرز

لوله پایه تابلو

لوله پایه تابلو قطر ۶

مزایا

لوله پایه تابلو قطر ۶

معایب

لوله های فلزی رنگ شده 

با ارتفاع ۳ متر 

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز