ایمن ترافیک البرز

دنده پنچ

لوازمی برای اطمینان از حرکت انواع خودرو سنگین

مزایا

لوازمی برای اطمینان از حرکت انواع خودرو سنگین

معایب

جنس از پلاستیک فشرده با قلاف نگهدارنده

مشخصات فنی

ایمن ترافیک البرز